TİG
05 Ocak 2018

Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Nedir?

Teşhisle ilişkili gruplar 1970’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinde Yale Üniversitesi’nde sağlık hizmetlerinin kalite denetimi amacıyla geliştirilmiş bir araç olup 1980 yılından itibaren geri ödemelerde de kullanılmaya başlanan bir vaka sınıflama sistemidir. Yatan hastalar, belirli verilere göre, belirli bir algoritma kullanılarak sınıflanmaktadır. Teşhis ilişkili grupların oluşturulmasındaki temel amaç, benzer çıktılar veya hizmetler alması beklenen vaka tiplerinin bir tanımının yapılması ve böylece kıyaslanabilir bilgi üretilmesidir.


Yaklaşım basitçe ifade edilmeye çalışılırsa; eğer hastaları benzer sağlık gereksinimlerine sahip hasta gruplarına kategorize edebilirsek, herhangi bir hastaya sağlanan bakımı, gruptaki diğer bütün hastalara sağlanan bakımla (yani ortalamayla) karşılaştırabiliriz. Her hasta benzersizdir; her hastanın bir dizi farklı klinik tanısı, risk faktörü, aile durumu ve çevresi vardır. Hasta düzeyindeki çeşitlilik, neredeyse sonsuzdur. Bu çeşitliliği anlamlandırmak için, bunları benzer koşullar isteyen gruplara ayırmamız gereklidir. Asıl başlangıç noktası, bunların hastalıklarıdır. Hastayı ana hastalığa (birincil tanıya) göre gruplandırmak ve daha sonra ikincil durumun varlığına ya da yokluğuna göre alt gruplara ayırmak TİG’lerde kullanılan gruplara ayırma yaklaşımlarından ilki ve en önemlisidir. Tanı temelinde bu şekilde ayırım yapılıyor olsa da, tanı detay düzeyinde olmasa da, yapılan işlemlerin ve hatta hastaların demografik verilerinin de grupların belirlenmesinde katkıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirlenen bu grupların içerisine düşen hastaların ortalama maliyetlerinden çıkarak her grup için birer bağıl değer atanması işlemleri de bu sistemin geri ödeme metodolojisi olarak kullanılmasının basit açıklamasıdır. Her hastane yatan hastaları için ürettikleri TİG’leri ve bunlara karşılık gelen bağıl değer miktarları oranında bütçeden pay alacaklardır. 

Türkiye’de Gerçekleştirilen TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Çalışmaları
 
Yatan hastalara yönelik bir ödeme yöntemi olan TİG konusunda 2005 yılında başlayan bir proje ile Ülkemizde ilk çalışmaları başlamıştır. Bu proje 2009 Kasım ayı itibarı ile sonuçlanmıştır. TİG çalışması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi (HUAP) olarak da adlandırılan bu projenin alt çalışma başlıklarından sadece biridir. Bu süreçte oluşan birikimler, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Teşhis İlişkili Gruplar Şubesi’nin oluşturulması ile değerlendirilmeye başlanmıştır.
2005 yılı başlarından itibaren olgunlaştırılmaya çalışılan çalışmalarda TİG’e temel olacak yapı için Avustralya örneği ele alınmıştır. Çalışmanın başlarından itibaren ICD10-AM (International Classification of Diseases, Australian Modification) 4. Güncellemesi ve TİG algoritması olarak da AR DRG (Australian Refined Diagnosis Related Groups: Grupları tayin eden algoritma) 5.1 versiyonu kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmalarda klinik kodlama konusunda ciddi tecrübe edilmiş olsa da AR DRG yani TİG’lerin oluşmasında arada çalışan algoritma konusunda pek fazla birikimi oluşturulmamıştır. Projenin bitmesi ile lisans konusunda da Ulusal bir lisans alınması gereği ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili olarak da bahsi geçen şube girişimleri başlatmış, karşı taraf ile temaslar kurulmuştur. Lisansların alınması ile ICD10 AM 6. güncellemesi ve AR DRG 6. Versiyonu kullanmaya geçilmesi planlanmaktadır.

Bu proje kapsamında üretilen raporlara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yapılacak ödemelerde yatan hastalar için TİG sistemi, ayaktan hastalar için de BBaG (Branş Bazlı ayaktan Gruplar) sistemi temelinde ödemeler yapılandırılacak ve gerçekleştirilecektir. BBaG konusunda da final şekillendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini takiben donanım ve yazılım olarak aynı alt yapının kullanımı ile tüm klinik verilerin Bakanlığımız sunucularında toplanması ve ödemeye temel oluşturacak verilere dönüştürülmeleri sağlanacaktır. Birçok yönetimsel raporun da bir takım internet arayüzleri ile hem Bakanlığımız hem de sahada her bir hastanemiz için yapılandırılması ve değişik erişim yetkilendirmeleri ile sunulması planlanmaktadır. Çalışmalarımız 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile tüm hastane ödeme sistemini bu alana kaydırma işlemlerinin tamamlanması şeklinde planlanmakta ve yapılandırılmaktadır.
 
Çalışmaların bir yıl içerisinde de içerisine eklenecek en önemli unsur, kendimize ait TİG yapısının oluşturulması ve bu yapı için de her bir TİG için kendi maliyetlerimizi temsil eden bağıl değerlerin oluşturulması çalışmasıdır. Bu çalışmanın başlaması için de en azından hastanelerimizde bir yıla yakın bir kodlama tecrübesi birikimi maliyetlendirme çalışmalarının daha sağlıklı şekillendirmesini sağlayacaktır. Bu sürecin sonlanmasına değin Avustralya bağıl değerlerinin kullanılması öngörülmektedir. Maliyetlendirme çalışmaları için ayrı ve donanımlı bir birim kurulması ve hastane örneklem grupları ile hastane tiplerine göre bağıl değer dağılımı hesaplamalarının yapılması gereklidir.